Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid zijn de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De uitvoeringsplannen worden naargelang de materie of het gebied opgemaakt door het Vlaamse Gewest, de provincie of de gemeente. De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt in uitvoering van de structuurplannen die de beleidsvisie inzake de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied omvatten.

De beleidsvisie van de gemeente werd vastgelegd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en wordt uitgevoerd door de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de voorschriften van het geldende gewestplan, APA of BPA voor het deel van het grondgebied waarop ze betrekking hebben. Ruimtelijke uitvoeringsplannen bevatten stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en het beheer van een stuk grond. 

Voor wie

Enkel voor de gronden gelegen binnen de grenzen van de goedgekeurde RUP’s.

 • Volgende gewestelijke RUP’s zijn van toepassing in Lochristi:
  • RUP Moervaartvallei Fase 1
   Het Vlaams Gewest heeft een RUP opgemaakt voor de Moervaartvallei. Het RUP werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 13 juli 2018 (B.S 14/8/2018). De voorschriften van het APA worden opgeheven voor die gebiedsdelen die gelegen zijn binnen de begrenzing van het Gewestelijk RUP.

  • RUP Afbakening stedelijk gebied Gent, Groenpool vliegveld Oostakker-Lochristi, Specifiek regionaal bedrijventerrein: kleinhandelszone R4/N70 Oostakker zuid
   Het Vlaams Gewest heeft een RUP opgemaakt voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. Het RUP werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005 (B.S 19/1/2006). De voorschriften van het APA worden opgeheven voor die gebiedsdelen die gelegen zijn binnen de begrenzing van het Gewestelijk RUP. Op 19 december 2014 werd deelplan 18 van het Gewestelijk RUP Afbakening stedelijk gebied Gent gewijzigd (van kracht sinds 5 februari 2015).

  • RUP hoogspanningslijn aftakking Lokeren
   Het RUP werd goedgekeurd op 24 februari 2006. In dit RUP wordt een tracé voorzien voor een nieuwe aftakking van een 150 kV hoogspanningslijn in Lokeren. Bovendien wordt een deel van een bestaand tracé van het gewestplan geschrapt omdat die lijn (Langerbrugge-Schelle) na de realisatie van de nieuwe aftakking gedeeltelijk buiten dienst kan gesteld worden en afgebroken. Op grondgebied van Lochristi betreft het RUP enkel de schrapping van een hoogspanningslijn.

Voorwaarden

De voorschriften verschillen per RUP. Vraag de voorschriften van het betreffende RUP dat van toepassing is voor jouw perceel aan de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.