Gemeente- en OCMW-raad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en telt 27 raadsleden, waaronder het college van burgemeester en schepenen. De raadsleden worden om de zes jaar verkozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen. 

De gemeenteraad beslist over alles van gemeentelijk belang zoals o.a. het budget, het strategisch meerjarenplan, de gemeentebelastingen, gemeentelijke reglementen en verordeningen.

De gemeenteraad vergadert elke laatste maandag van de maand (behalve in juli - dan is er geen zitting) in de raadzaal in het gemeentehuis. Om 19.30u start het vragenhalfuurtje van de burger, de gemeenteraad zelf begint om 20u.

De gemeenteraad is grotendeels openbaar (tenzij de persoonlijke levenssfeer in het gedrang komt) en kan dus door iedereen worden bijgewoond. De voorzitter van de gemeenteraad leidt de zittingen en wordt bijgestaan door de algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur.

  

OCMW-raad

Aansluitend op de gemeenteraad vergadert de OCMW-raad.

Deze raad beslist over o.a. het budget, het strategisch meerjarenplan, reglementen en verordeningen van het OCMW.

De zittingen van de OCMW-raad zijn grotendeels openbaar. De samenstelling van de OCMW-raad is dezelfde als die van de gemeenteraad. De voorzitter leidt de zittingen en wordt bijgestaan door de algemeen directeur.

   

Beslissingen

Je kan de beslissingen van de raden online raadplegen.

Beslissingen gemeenteraad:

Beslissingen OCMW-raad:

   

Abonnement

Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting en de notulen (van de openbare zitting) van de gemeente- en OCMW-raad. Je ontvangt die dan elke maand, de notulen pas na goedkeuring ervan op de volgende raad.