Schoolraad

De schoolraad is een officieel participatieorgaan die een aantal overlegbevoegdheden heeft. De raad bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel en lokale gemeenschap) die via constructieve dialoog met het schoolbestuur (college van burgemeester en schepenen) de goede werking van de Gemeentelijke Basisschool bestendigen.

Er wordt in overleg gegaan over onder meer samenwerkingsverbanden, busvervoer, nascholingsbeleid, profiel directie, infrastructuurwerken, gezondheidsbeleid, interne kwaliteitszorg ... 

De schoolraad bestaat uit 3 mensen per geleding en de goede werking wordt bepaald in een huishoudelijk reglement.

De raad komt minstens 2 maal per jaar samen en heeft communicatie- en informatieplicht t;a.v. personeel, ouders en leerlingen.