Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten waarover het gemeentebestuur beschikt, zijn in principe openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Procedure

  • Je kan jouw aanvraag indienen op één van volgende manieren:
  • We registreren jouw aanvraag en beantwoorden die binnen de 15 dagen na registratie. Die termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 30 dagen (bv. wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).
  • We brengen je schriftelijk op de hoogte van onze beslissing.

Regelgeving

Vlaamse wetgeving i.v.m. openbaarheid van bestuur (decreet van 26 maart 2004)

Uitzonderingen

Op het principe van deze openbaarheid bestaan uitzonderingen. Zo kan je aanvraag o.a. niet worden toegestaan als :

  • de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (bv. registers en akten van de burgerlijke stand van minder dan 100 jaar oud, strafregister, personeelsdossiers, …);
  • je vraag te algemeen of te vaag werd geformuleerd (bv. afschrift van alle gemeenteraads-besluiten);
  • het bestuursdocument door je nog geproduceerd moet worden (openbaarheid kan enkel voor bestaande documenten).

E-loket