Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten waarover het gemeentebestuur beschikt, zijn in principe openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Procedure

  • Je kan jouw aanvraag indienen op één van volgende manieren:
  • We registreren jouw aanvraag en beantwoorden die binnen de 20 kalenderdagen na registratie. Die termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 kalenderdagen (bv. wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).
  • We brengen je schriftelijk op de hoogte van onze beslissing.

Regelgeving

Bestuursdecreet van 7 december 2018: Titel II, Relatie tussen burgers en overheid, Hoofdstuk 3, Toegang tot bestuursdocumenten.

Uitzonderingen

Op het principe van deze openbaarheid bestaan uitzonderingen. Zo kan je aanvraag o.a. niet worden toegestaan als :

  • de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (bv. registers en akten van de burgerlijke stand van minder dan 100 jaar oud, strafregister, personeelsdossiers, …);
  • je vraag te algemeen of te vaag werd geformuleerd (bv. afschrift van alle gemeenteraads-besluiten);
  • het bestuursdocument door je nog geproduceerd moet worden (openbaarheid kan enkel voor bestaande documenten).

E-loket