Meerjarenplan 2014-'19

Meerjarenplan

Tijdens de gemeenteraad van 30 december 2013 werd het Meerjarenplan 2014-'19 goedgekeurd. In dit document vind je de volledige financiële planning van onze gemeente voor de periode 2014-'19, waarbij de nadruk ligt op de nieuwe beleidsprioriteiten.


Verstandig evolueren dankzij meerjarenplan 2014-'19

Wat wil het gemeentebestuur de volgende jaren bereiken? Hoe wil het dat doen en met welke middelen? Dat vind je terug in ons Meerjarenplan voor de periode 2014-‘19. We kiezen daarin voor een verstandige evolutie. We doen de nodige investeringen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, maar houden de kosten voor onze huidige en toekomstige inwoners laag.

Eind december keurde de gemeenteraad het Meerjarenplan 2014-’19 goed. Dat bevat de krijtlijnen van ons gemeentelijk beleid voor de komende jaren.

Ondanks de moeilijke economische context, is Lochristi nog altijd een financieel gezonde gemeente. In ons Meerjarenplan maakten we duidelijke keuzes. We blijven dan ook investeren in een kwaliteitsvolle leefomgeving en dienstverlening in Lochristi. Maar we houden daarbij onze schuldenlast zo laag mogelijk.

Hieronder geven we een overzicht van onze beleidsdoelstellingen voor de komende zes jaar. Daarbij lichten we de zogenaamde prioritaire beleidsdoelstellingen extra toe. Dat zijn de nieuwe beleidsdoelstellingen waarover de Vlaamse overheid wil dat we uitgebreid rapporteren aan de gemeenteraad.

Je zal dan ook merken dat het grootste deel van het reeds gevoerde beleid niet in de doelstellingen van het Meerjarenplan staat. In elk beleidsdomein zijn er echter een heleboel beleidsopties die ons bestuur al lange tijd nastreeft en die de komende jaren ook onverkort onze aandacht zullen blijven genieten. Denken we b.v. aan de toekenning van sociale voordelen aan alle scholen van Lochristi ongeacht het net, het scholenvervoer, de bebloeming van onze dorpscentra, de reguliere werking van de diverse gemeentediensten, de gemeentelijke subsidies. Het is niet omdat we die zaken niet expliciet vermelden dat ze niet meer zullen worden uitgevoerd. Ze worden enkel niet meer in de verf gezet omdat we volgens het Meerjarenplan moeten focussen op de nieuwe beleidsdoelstellingen.


Lochristi, een transparante en efficiënte gemeente

 • We blijven zorgen voor een gezond financieel klimaat.
  Ondanks de economisch moeilijke tijden, de vele investeringen die we plannen tijdens 2014-‘19 (bv. het nieuwe multifunctioneel complex Uyttenhove, de renovatie van jeugdhuis Lodejo, verschillende wegen- en rioleringswerken), de kosten van de brandweerhervorming en alle andere lasten die hogere overheden naar ons doorschuiven, is voor ons de belangrijkste doelstelling de financiële gezondheid van onze gemeente. Tegelijkertijd willen we ook zorgen voor de financiële gezondheid van alle inwoners door de belastingvoeten niet te verhogen. Zo blijven de ‘gemeentebelasting’ (aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing respectievelijk 6.9% en 1.000 bedragen.
 • We zorgen voor voldoende kwalitatief personeel voor een goede dienstverlening.
 • We bouwen onze interne en externe communicatie verder uit.
 • We bouwen de digitalisering van onze dienstverlening verder uit.


Lochristi, een bruisende en actieve gemeente

 • Kansengroepen krijgen gelijke kansen om actief deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.
 • Onze vrijetijdsdiensten bouwen hun aanbod verder uit, met aandacht voor alle doelgroepen.
  Met een breed activiteitenaanbod willen onze vrijetijdsdiensten zo veel mogelijk inwoners samenbrengen. We ondersteunen organisatoren van activiteiten met een actualisatie van de praktische gids ‘Help, ik organiseer’. Het vrijwilligerswerk steunen we door de uitwerking van een vrijwilligersbeleid, vorming en een actie in het kader van ‘Dag van de vrijwilliger’. We werken ook nauw samen met de Lootse scholen en onderzoeken of schoolgebouwen ter beschikking kunnen gesteld worden van verenigingen.
 • We ondersteunen de sportverenigingen via doelgerichte subsidies.
 • We zetten sportverenigingen aan tot professionalisering, met extra aandacht voor jeugdsportbegeleiding.
 • We zetten onze inwoners aan tot levenslang sporten via een aangepast, laagdrempelig aanbod.
 • We voeren een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid, met extra aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en kansengroepen.
 • Onze bib wordt een laagdrempelige ontmoetingsplaats en organiseert zelf verschillende activiteiten.
 • We ondersteunen de jeugdverenigingen en het jeugdwerk.
 • We besteden extra aandacht aan jeugdcultuur.


Lochristi, een zorg- en leerzame gemeente

 • Onze gemeenteschool zorgt voor een kwalitatief aanbod, rekening houdend met de bevolkingsaangroei in en om Lochristi.
  Het aantal leerlingen in ons gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs stijgt. We houden hiermee rekening, zowel wat de infrastructuur betreft als het pedagogische aanbod. Zo stellen we een masterplan op voor de schoolomgeving Lochristi-centrum (fase 6). Daarnaast streven we naar integrale kwaliteitszorg en werken we verder aan de digitalisering van ons onderwijs door extra digitale schoolborden of smartborden en laptops aan te kopen.
 • Het gemeentebestuur voert een flankerend onderwijsbeleid i.s.m. alle scholen in onze gemeente, met daarbij vooral aandacht voor zorg en gelijke kansen.
  We bouwen onze ontwikkelingssamenwerking verder uit en verhogen het jaarlijkse budget met 1 euro/inwoner.
 • We zorgen voor voldoende kinderopvang via ondersteuning van bestaande initiatieven en een betere bekendmaking van vraag en aanbod via onze website.
  In een jonge gemeente als Lochristi is er voortdurend nood aan kinderopvang. Daarom blijven we samen met alle betrokken partners zorgen voor voldoende opvangplaatsen. We willen ook de vraag naar en het aanbod van kinderopvang beter bekendmaken.
 • We bouwen ons ouderenbeleid verder uit via een éénloketfunctie in het Sociaal Huis.
  We willen een uniforme dienstverlening voor alle ouderen. Daarom verhogen we de samenwerking met het Sociaal Huis. Dat heeft specifiek opgeleid personeel, werkt samen met professionele hulpverleningsinstanties, heeft toegang tot aangepaste databanken,…


Lochristi, een bloeiende gemeente

 • We verbeteren de structuur en werking van onze gemeentelijke veiligheidscel.
 • We verhogen de aandacht voor natuur, duurzaamheid en een verantwoord energieverbruik.
  We profileren ons als natuurvriendelijke en duurzame gemeente door gerichte acties op het vlak van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.
 • We investeren in ons gemeentelijk patrimonium.
  We willen de volgende jaren tegemoetkomen aan een aantal maatschappelijke noden (Lodejo, Uyttenhove, buitenschoolse kinderopvang Beervelde, masterplan gemeenteschool centrum, sporthal Zaffelare). Daarom is het belangrijk dat we beschikken over een patrimonium dat aangepast is aan de huidige normen voor toegankelijkheid, onderhoud en vooral gebruiksvriendelijkheid. Om het comfort voor de gebruiker te verhogen en herstellings- en onderhoudskosten zoveel mogelijk te beperken, is een opwaardering van ons patrimonium een must.
 • We zorgen voor een goede ruimtelijke planning voorzien met extra aandacht voor vergunningsaanvragen.
 • We blijven ons verder promoten als een bloeiende, groene gemeente.
 • We zorgen voor een integraal waterbeheer als antwoord op de uitdagingen qua waterzuivering en wateroverlast.
  Er wordt nog altijd te veel afvalwater geloosd in de waterlopen. We voeren dan ook een aantal rioleringswerken uit. We streven daarbij naar een duurzaam rioleringsbeleid. Zo scheiden we afval- en regenwater zo veel mogelijk en zorgen we voor buffering en infiltratie van regenwater. Daarnaast besteden we aandacht aan de bestrijding van regelmatig terugkerende wateroverlast.
 • We zorgen voor goed onderhouden wegen.
  Samen met andere overheden voeren we de komende jaren verschillende wegenwerken uit. We combineren die zo veel mogelijk met andere werken: werken aan de nutsleidingen, de aanleg van fietspaden, rioleringswerken. We blijven ook investeren in het onderhoud van ons gemeentelijk wegennet.
 • We verhogen de verkeersveiligheid verder van alle weggebruikers.
  Verkeersveiligheid is een permanent aandachtspunt. We zetten ons mobiliteitsbeleid dan ook verder en blijven investeren in drie pijlers: preventie, aanpassingen van de infrastructuur en politiecontroles.
 • We promoten Lochristi als een ondernemersvriendelijke gemeente.

Openingsuren & contact

Financiële Dienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 10
Fax
09 355 90 51
e-mail
financiele.dienst@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De gemeentediensten zijn open op afspraak.