Mantelzorgpremie (waarderingsvergoeding verzorgers personen met een beperking)

Dit is een jaarlijkse toelage die de gemeente toekent voor personen die de verzorging van een persoon met een  zorg- en ondersteuningsvraag die nog thuis woont op zich nemen.

Voor wie

Verzorgers van personen met een zorg- en ondersteuningsaanvraag. De uitbetaling kan gebeuren rechtstreeks aan de verzorger of aan de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag om het zelf te verdelen aan de (eventueel verschillende) verzorgers.

Voorwaarden

 • De  persoon met een zorg – en ondersteuningsvraag moet op 1 mei van het jaar van aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Lochristi.
 • Ook buren, vrienden, enz. kunnen zich als verzorger opgegeven.
 • Per persoon met een beperking komt er max. één verzorger in aanmerking om de waarderingsvergoeding te ontvangen.
 • Personen die ingeschreven zijn in een woonzorgcentrum of een andere collectieve woonvorm waar geheel of gedeeltelijk de gebruikelijke huishoudelijke dienstverlening en gezinshulp wordt geboden, kunnen niet van deze vergoeding genieten.
 • Zowel de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag als zijn of haar verzorger moeten het aanvraagformulier ondertekenen. Indien de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag dit niet kan, moet een attest als bewijs van dit onvermogen bij de aanvraag gevoegd te worden.

Procedure

Je neemt contact op met de dienst OCMW - sociale zaken via 09 355 93 09 of per mail naar ma@ocmwlochristi.be

 

Wat meebrengen

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Attest om in aanmerking te komen voor de aanvraag van de waarderingsvergoeding.

Bedrag

Afhankelijk van het ingediende attest ontvang je een toelage van 150 euro of 200 euro.

Meer info

Volgende attesten dienen als bewijsstukken:

WAARDERINGSVERGOEDING VAN 150 EUR/JAAR

 • Attesten, afgeleverd in het kader van het besluit van 12/10/1988 van de Vlaamse Executieve waaruit blijkt dat zij getroffen zijn door een handicap van minstens 66% door een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder of door een beperking van de zelfredzaamheid die op minstens 9 punten is vastgesteld:
 • Voor de slachtoffers van een arbeidsongeval:
  • Een afschrift van het voorlopig akkoord of van het vonnis waaruit blijkt dat een arbeidsongeschiktheid van tenminste 66% werd toegekend
  • Een getuigschrift afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij of door het Fonds voor Arbeidsongevallen dat dezelfde handicap van 66% bevestigt
 • Voor de slachtoffers van beroepsziekten:
  • Een getuigschrift afgeleverd door het Fonds voor Beroepsziekten waarin een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% wordt bevestigd
 • Voor de slachtoffers van een ongeval van gemeen recht (o.a. verkeersongevallen):
  • Een afschrift van het vonnis afgeleverd door de griffie van de rechtbank en waaruit blijkt dat de handicap of de arbeidsongeschiktheid van de belanghebbende tengevolge van het ongeval definitief is en tenminste 66% bedraagt
 • Voor de invalide mijnwerkers:
  • Een attest, afgeleverd door de voorzorgskas waarin uitdrukkelijk wordt bevestigd dat de toegekende arbeidsongeschiktheid definitief is en op de algemene arbeidsmarkt tenminste 66% is
 • Voor de rechthebbenden op een tegemoetkoming aan gehandicapten:
  • Een attest verstrekt door de Dienst Tegemoetkomingen aan Gehandicapten waarin een arbeidsongeschiktheid van tenminste 66% wordt bevestigd of een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder of een beperking van de zelfredzaamheid die op minstens 9 punten is vastgesteld
 • Voor militaire invaliden:
  • Een attest van tenminste 66% invaliditeit verstrekt door het Ministerie van Financiën
 • Voor burgerlijke oorlogsslachtoffers:
  • Een attest van tenminste 66% invaliditeit, verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu – Dienst der Burgerlijke Oorlogsslachtoffers
 • Voor de personen die van bijkomende of verlengde kinderbijslag genieten
  • Een attest van de uitbetalingsinstelling dat bevestigt dat de betrokken persoon voor de toepassing van de bijkomende of verlengde kinderbijslag voor tenminste 66% arbeidsongeschikt is of dat hij volledig ongeschikt is om om het even welk beroep uit te oefenen
 • Voor de invaliden uit de ziekteverzekering
  • Een attest van het ziekenfonds dat de periode vermeldt waarin de betrokken persoon een invaliditeitsuitkering heeft ontvangen
 • Voor de zeelieden
  • Een attest afgeleverd door de Hulp- en Voorzorgskas van de Zeevarenden onder Belgische Vlag, Olijftakstraat 7/17, te 2008 Antwerpen, dat de periode vermeldt waarin de betrokkene een invaliditeitsuitkering heeft genoten, of dat een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 % wegens arbeidsongeval of wegens beroepsziekte bevestigt
 • Voor de personeelsleden van de openbare diensten:
  • Die met ziekteverlof zijn of in disponibiliteit zijn gesteld:
   een attest afgeleverd door de Administratieve Gezondheidsdienst of door de betrokken overheidsdienst, waaruit blijkt dat de betrokken persoon sedert meer dan één jaar ononderbroken met ziekteverlof is en/of wegens gezondheidsredenen in disponibiliteit werd gesteld. De ziekteperiode dient hierop vermeld te worden
  • Die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of beroepsziekte:
   een attest van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de overheid die instaat voor de schadeloosstelling, waarin een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 % wordt bevestigd
 • Voor de personeelsleden van de NMBS:
  • Een attest van het Gewestelijk Geneeskundig Centrum waaruit blijkt dat de betrokken persoon sedert meer dan één jaar ononderbroken minstens 66 % arbeidsongeschikt is wegens ziekte of waarin een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 % wegens arbeidsongeval of beroepsziekte wordt bevestigd
 • Voor de personen aangesloten bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid:
  • Een attest waaruit blijkt dat de betrokken persoon sedert meer dan één jaar ononderbroken minstens 66 % arbeidsongeschikt is wegens ziekte, of waarin een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 % wegens arbeidsongeval of beroepsziekte wordt bevestigd.

Wanneer geen van de bovenstaande attesten kan worden voorgelegd, worden de attesten verleend door de Administratieve Gezondheidsdienst of de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst én waaruit blijkt dat de betrokkene beantwoordt aan omschrijving van personen met een ernstige handicap (nl. getroffen zijn door een handicap van minstens 66 %, door een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder of door een beperking van de zelfredzaamheid die op minstens 9 punten is vastgesteld), in aanmerking genomen.

Ook de oude attesten van de FOD Sociale Zaken met vermelding van een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% worden aanvaard.

WAARDERINGSVERGOEDING VAN 200 EUR /JAAR

Attesten, afgeleverd in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers:

 • Minstens een totaalscore van 13 punten op 30 op de BELRAI-screener of minstens een score van 6 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BELRAI-screener afgenomen in het kader van de activiteiten persoonsverzorging, huishoudelijke hulp of schoonmaakhulp.
 • Minstens een B-score op de Katz-schaal in de thuisverpleging.
 • Minstens score 15 op de medisch-sociale schaal, gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (attest af te halen bij het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).

Ook de oude attesten van de FOD Sociale Zaken met vermelding van een arbeidsongeschiktheid van minstens 80% worden aanvaard.

Openingsuren & contact

Sociale dienst - OCMW

adres
Bosdreef 5A9080 Lochristi
Tel.
09 355 93 09
e-mail
ma@ocmwlochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8.30 tot 11.30 uur en 15 tot 17.30 uur

Je kan langskomen bij de sociale dienst op bovenstaande openingsuren. 

Wachten vermijden? Maak dan een telefonisch een afspraak op 09 355 93 09.

  

Je kan de sociale dienst telefonisch bereiken op

 • Maandag: 8-11.30 uur en 13.30-16.30 uur
 • Dinsdag: 8-11.30 uur en 13.30-16.30 uur
 • Woensdag: 8-11.30 uur en 13.30-15.30 uur
 • Donderdag: 8-11.30 uur en 13.30-16.30 uur
 • Vrijdag: 8-11.30 uur en 13.30-15.30 uur