Meldpunt klokkenluiders

Het Bestuursdecreet verplicht lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt te hebben waar medewerkers beschermd terecht kunnen.

  

Klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en deze melden. Naast personeelsleden (interne klokkenluiders), kunnen ook andere personen die met ons lokaal bestuur samenwerken (bv. consultants, leveranciers, sollicitanten…) inbreuken melden.

    

Wat melden?

Als klokkenluider kan je elke handeling of nalatigheid melden die:

 • Onrechtmatig/verboden is
 • Het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt

    

Hoe melden?

Meld een inbreuk schriftelijk (via e-mail of brief), telefonisch of fysiek aan het ‘Klokkenluidersmeldpunt’. Dat kan eventueel anoniem. Onze meldpuntverantwoordelijke is Lieven Dhaese.

 • Schriftelijk: Klokkenluiden, Dorp-West 52, 9080 Lochristi
  Vermeld duidelijk op de omslag dat het gaat over een vertrouwelijke brief. Dit doe je door het woord ‘vertrouwelijk’ te noteren in de linkerbovenhoek. Hierdoor zal de interne postbehandelaar de brief niet openen, maar rechtstreeks bezorgen aan de meldpuntverantwoordelijke.
 • E-mail: klokkenluiden@lochristi.be
 • Telefonisch of fysiek: 09 326 88 00 of het intern nummer 1301
  Wanneer je de melding telefonisch of fysiek doet, kan de meldpuntverantwoordelijke, als je hiermee toestemt, vragen het gesprek op te nemen en kan hij er een verslag van opmaken. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Wanneer je denkt dat de inbreuk intern niet doeltreffend behandeld kan worden of wanneer je represailles vreest, dan kan je de inbreuk eventueel ook rechtstreeks melden bij Audit Vlaanderen.

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur Lochristi zijn, dienen zich meteen tot Audit Vlaanderen te wenden.

   

Garanties en bescherming

De meldpuntverantwoordelijke zal je melding met de nodige garanties inzake vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling opvolgen.

Als klokkenluider ben je beschermd tegen represailles. Denk bijvoorbeeld aan vergeldingsacties in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade.

Ook anonieme meldingen worden beschermd onder het decreet.

   

Verder verloop

Wat kan je verwachten nadat je jouw melding hebt ingediend?

   

Ontvangstmelding

De meldpuntverantwoordelijke bezorgt je, binnen de 7 dagen na het ontvangen van je melding, een ontvangstbevestiging, tenzij:

 • De melding binnen die termijn al werd afgehandeld (dan krijg je meteen meer info over de melding)
 • Je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van deze ontvangstbevestiging
 • Deze ontvangstbevestiging de bescherming van je identiteit in gevaar brengt

   

Meer info over je melding

Je krijgt informatie over wat er met je melding gebeurde:

 • Binnen de drie maanden na de dag waarop de ontvangstbevestiging verstuurd werd
 • Of binnen de drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstbevestiging verstuurd is
 • In sommige gevallen kan deze termijn verlengd worden.

Je komt te weten welke maatregelen genomen zijn of zullen genomen worden en de redenen voor die maatregelen. Vanzelfsprekend mag geen informatie bezorgd worden die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

    

Meer informatie

Zie het Bestuursdecreet, Titel III, Hoofdstuk 2, Afdeling 6. Klokkenluiden