Commissie financiën

De commissie financiën is een gemeenteraadscommissie die zich toelegt op de voorbereiding van de bespreking van alle financiële punten en dossiers (inzake budgetten, begroting, meerjarenplanning, jaarrekening,…) die op de gemeenteraad worden geagendeerd. Verder kan de commissie adviezen en voorstellen formuleren.


De commissie financiën bestaat uit 10 gemeenteraadsleden, de voorzitter inbegrepen, en kan daarnaast altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

De commissie komt samen op initiatief van de voorzitter. De vergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad.