Groendaken (subsidie)

Groendak

Een groendak is een dak dat bedekt is met planten. Het is meer dan alleen maar een tuin boven je hoofd. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreken we over extensieve en intensieve groendaken.

 • Intensieve groendaken of daktuinen bestaan net als gewone tuinen uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Uiteraard kan je die alleen aanleggen als die voldoende stevig zijn.
 • Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten en kruiden, heel eenvoudig in onderhoud, maar niet beloopbaar. Lichter in gewicht. Let op! Enkel deze groendaken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voor wie

Alle inwoners van Lochristi.

Procedure

 • Je vraagt jouw subsidie, ten laatste 1 jaar nadat het groendak volledig werd aangelegd, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina en vermeld:
  • jouw naam, adres en rekeningnummer;
  • het adres van de woning waar het extensief groendak wordt geplaatst;
  • het aantal m² groendak en een aanduiding op plan van de plaats op het dak;
  • een gedetailleerde beschrijving van de concrete zaken waarvoor je een premie vraagt, waaronder een beschrijving van de verschillende elementen die tot de installatie of voorziening behoren en een schets van de installatie of voorziening;
  • een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld;
  • een toelating tot controle van de aanleg van het extensief groendak en van de goede staat van het dak gedurende de periode zoals bepaald in artikel 3, §5;
  • alle nuttige bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen, foto's ...).
 • Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen via de post of e-mail (indien vermeld bij de aanvraag) en je ontvangt een betalingsaanvraagformulier.
 • Je dient jouw betalingsaanvraag, binnen het jaar na de aanleg van het extensief groendak, in gericht naar het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en voeg de volgende bewijsstukken toe:
  • facturen;
  • betalingsbewijzen;
  • foto’s.
 • De gemeente stelt ter plaatse de uitgevoerde werken vast, daarna beslist het college van burgemeester en schepenen of de betaling mag worden uitgevoerd.  

LET OP! Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd werden, zal de premie niet uitgekeerd worden. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht en kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen. Op die manier kan je de uitbetaling van de subsidie toch nog bekomen.

LET OP! Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement of eventueel de stedenbouwkundige vergunning niet werden nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of, indien dit reeds gebeurd zou zijn, teruggevorderd.

Bedrag

Gratis

Afhandeling

 • Er wordt een subsidie verleend van maximum 10 euro/m² groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten (incl. BTW) van het groendak lager zijn dan 10 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.
 • Indien de aangevraagde subsidies het in het budget voorziene bedrag overstijgen, wordt het in het budget voorziene bedrag verdeeld over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen. De verdeling gebeurt a rato van de theoretische subsidiebedragen.
 • Je kan jouw aanvraag indienen tot 15 december van het budgetjaar in kwestie.

Regelgeving

 • De gemeente reikt geen subsidie uit voor intensieve groendaken, wel voor extensieve groendaken.
 • Per dak kan slechts één aanvraag ingediend worden.
 • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
 • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het extensief groendak, moeten in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
 • Je engageert je om minimum 10 jaar lang het extensief groendak in goede staat te behouden. Daarom moet je mislukte aanplantingen of werken herstellen. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
 • Dit reglement is van toepassing op het aanleggen van een groendak op een woning, bijgebouw of bedrijfsgebouw op het grondgebied van de gemeente Lochristi voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar zich, via medeondertekening van de aanvraag, akkoord.
 • Voor subsidiëring komen particulieren en bedrijven in aanmerking.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur