Hinder voor handelaars bij werken (riolering)

De gemeente stelt je als ondernemer op de hoogte van geplande openbare werken. In heel wat gevallen worden er ook bewonersvergaderingen georganiseerd. Je doet er goed aan om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. De gemeente, en eventueel andere bouwheren, zullen er immers uit de doeken doen wat de openbare werken inhouden en hoe de werken zullen verlopen.

Als je na de vergadering nog met vragen zit over het verloop van de werken, neem je best contact op met de dienst openbare werken.

 

Tegemoetkomingen

Hieronder vind je een niet-limitatieve lijst van mogelijke tegemoetkomingen bij hinder door openbare werken.

 • Inkomenscompensatievergoeding (Participatiefonds)
  De Federale Overheid voorziet in een inkomenscompensatie voor ondernemers die hun handelszaak sluiten naar aanleiding van hinder door openbare werken. Je mag als ondernemer geen andere beroepsinkomsten genereren. Vanaf 1 juli 2014 beperkt de activiteit van het Participatiefonds in vereffening zich tot de kredieten en participaties die voor die datum toegestaan of beslist werden. Vermits de afsluiting van de vereffening voorzien is voor 2022, is de opvolging van uw krediet verzekerd.

  LET OP! Vanaf 1 juli 2014 zijn de Gewesten bevoegd voor de toekenning van deze nieuwe kredieten. Je kan je vanaf dan richten tot Participatiefonds-Vlaanderen of T 02 229 53 10.

 • Rentetoelage (Agentschap Ondernemen)
  Om een tijdelijk cashflowprobleem op te vangen, kan de onderneming een nieuw krediet afsluiten bij de bank. Maar een overbruggingskrediet is meestal duur. Om zo’n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. Als de openbare werken minder dan een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 80 % van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 100 % van de jaarlijkse rentevoet. Op die manier wordt het overbruggingskrediet zo goed als gratis. Voor een nieuw krediet kan de rentetoelage voor een periode van maximaal vijf jaar worden toegekend.
  Om de aflossingslast van de bestaande beroepsleningen draaglijker te maken, komt de Vlaamse overheid tussen in de intrest die de onderneming betaalt gedurende de periode van de openbare werken. Voor 80 % of 100 % al naargelang de duurtijd van de werkzaamheden. Daarmee wordt in het bijzonder voor pas gestarte ondernemingen en voor ondernemingen die net grote investeringen hebben gedaan, de aflossingslast aanzienlijk verlicht. Men wil helpen voorkomen dat deze ondernemingen overkop gaan, omdat zij tijdens de openbare werken beter de verplichtingen tegenover hun bank kunnen nakomen.

 • Waarborgregeling (PMV nv)
  Als je beroep wilt doen op een overbruggingskrediet, maar je niet voldoende waarborgen kan bieden en dus geen lening krijgt, kan de Vlaamse Overheid zich via de Waarborgregeling borg stellen voor een deel van het krediet dat je nodig hebt.

 • Uitverkoop
  Hinder door Openbare werken is één van de redenen waarvoor een handelszaak kan overgaan tot een uitverkoop. De uitverkoop mag maximaal 5 maand duren en moet gestaakt worden bij voltooiing van de werken. Je bent verplicht om je prijzen te verlagen en je mag met verlies verkopen. Het starten van een uitverkoop geef je aan bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

 • Vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  Als je getroffen wordt door openbare werken kan je een vrijstelling vragen om je sociale bijdragen te betalen. Je kunt tot 4 kwartalen vrijstelling bekomen. Alle sociale rechten blijven behouden, uitgezonderd het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen. Informeer je bij jouw sociaal verzekeringsfonds of de nationale hulpkas.

Meer info

Voor meer info en hulp omtrent deze tegemoetkomingen verwijzen wij jou naar Unizo en/of jouw sociaal secretariaat.

Openingsuren & contact

Openbare Werken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 26
Fax
09 326 92 33
e-mail
openbare.werken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur