Verkiezingen

Verkiezingen

Op zondag 9 juni zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Als je niet kan gaan stemmen, dan geef je best een volmacht. Zo niet: bezorg ons dan zeker een bewijs van afwezigheid. In Lochristi stemmen we sinds 2019 digitaal. Stemcomputers vervangen het klassieke rode potlood en papier.

1. Welke verkiezingen?

Op zondag 9 juni zijn het verkiezingen voor het Vlaamse, federale en Europese parlement. Die vinden om de vijf jaar plaats.

2. Moet ik gaan stemmen?

Ja. Elke Belg is vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Je moet persoonlijk je stem uitbrengen in het kiesbureau dat op je oproepingsbrief staat. Belgen die op de verkiezingsdag de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt ontvangen een oproepingsbrief maar zijn niet verplicht om hun stem uit te brengen. Als Belg vanaf 18 jaar kan je in bepaalde gevallen kan een volmacht geven of je verontschuldigen (zie punt 4).

Een aantal personen die hun hoofdverblijfplaats in Lochristi hebben, kunnen vragen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen (niet voor de Vlaamse en federale verkiezingen):

 • Meerderjarige burgers uit de lidstaten van de Europese Unie.
 • Jonge burgers uit de lidstaten van de Europese Unie die op de verkiezingsdag de leeftijd van 16 tot 18 jaar hebben bereikten.

Hoe kan ik vragen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement?

 • Ofwel online via de url inschrijving.verkiezingen.fgov.be
 • Ofwel via een papieren formulier dat bij de dienst burgerzaken kan worden ingediend samen met een kopie van het identiteitsdocument.

De twee papieren formulieren kan je onderaan deze pagina downloaden. C1a voor minderjarige Belgen, C1b voor minderjarige en meerderjarige EU-burgers.

Eénmaal ingeschreven op de kiezerslijst, ben je verplicht om te stemmen.

3. Wat als ik geen oproepingsbrief heb gekregen of die kwijt ben?

Ten laatste 15 dagen voor de verkiezingsdag sturen we je oproepingsbrief met de post op. Heb je die niet ontvangen of ben je die verloren? Dan kan je t.e.m. 9 juni een gratis kopie afhalen bij onze dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

De diensten werken op afspraak. Een afspraak kan je maken via de homepage van onze website www.lochristi.be. Op zondag 9 juni hoef je geen afspraak te maken en kan je zo langskomen. Je kan ook een kopie aanvragen via 09 326 88 00 of bevolking@lochristi.be. Vermeld dan je naam, adres en rijksregisternummer.

4. Ik kan niet gaan stemmen: wat nu?

Heb je een geldige reden om op zondag 9 juni niet te stemmen en kan je dat bewijzen met een attest? Dan geef je best iemand een volmacht om in jouw naam een stem uit te brengen.

Aan wie kan ik een volmacht geven?
Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, b.v. een familielid, vriend of buur. Hij of zij moet wel stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. Je kan als Belg b.v. geen volmacht geven aan een EU-burger (hij/zij is namelijk enkel stemgerechtigd voor de Europese verkiezingen). Elke kiezer kan maar één volmacht krijgen.

Hoe geef ik een volmacht?

Vul het volmachtformulier in (zie onderaan deze pagina) en onderteken het beiden (jij en de persoon die in jouw plaats gaat stemmen). Zorg voor het attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stembureau kan.

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, gaat op 9 juni voor jou stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Deze brengt volgende documenten mee:

 • volmachtformulier
 • attest afwezigheid
 • jouw oproepingsbrief
 • de eigen oproepingsbrief (niet verplicht)
 • de eigen identiteitskaart

Redenen

De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen:

(voor de redenen 1, 2, 4, 5 en 6 tot op de dag van de verkiezingen en voor de redenen 3 en 7 tot de dag voor de verkiezingen)

 1. de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;
 2. de kiezer die om beroepsredenen:
  • in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin die bij hem verblijven;
  • op de dag van de stemming in België is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
 3. de kiezer die een activiteit als zelfstandige uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden;
 4. de kiezer die op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;
 5. de kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
 6. de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;
 7. de kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.

De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd:

 1. een arts vermeldt op het attest dat de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;
 2. de werkgever attesteert op het formulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Indien de kiezer in het buitenland verblijft, attesteer hij deze onmogelijk voor de leden van het zijn/haar gezin;
 3. de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde(= dienst burgerzaken) vermeldt op het volmachtformulier, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient, dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige;
 4. de directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier dat de kiezer die op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;
 5. de organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
 6. de directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich in de in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;
 7. de burgemeester of zijn afgevaardigde(=dienst  burgerzaken) vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

Wat als ik geen volmacht wil geven?
Als je zelf niet kan gaan stemmen en geen volmacht wilt geven, dan moet je de reden van je afwezigheid bewijzen. De vrederechter zal achteraf beslissen om akkoord te gaan met je afwezigheid of over te gaan tot vervolging wegens onwettige afwezigheid. Wij raden je aan om de vrederechter een attest of een ander schriftelijk document te bezorgen (samen met je oproepingsbrief) dat bewijst dat je niet zelf naar het stembureau kan gaan (zie vraag 4). Dat kan op drie manieren:

 • rechtstreeks opsturen naar Vrederechter, Suikerkaai 10, 9060 Zelzate
 • afgeven op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis of e-mailen naar bevolking@lochristi.be 
 • op 9 juni afgeven aan de voorzitter van je stembureau 

Waarom je niet kan stemmen?

Geldige reden? Bewijs?
Ziekte of handicap Medisch attest
Tijdelijk verblijf in buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...) Boekingsbewijzen of attest tijdelijk verblijf in het buitenland
(zie onderaan deze pagina)
Beroep (als je in het buitenland werkt: ook voor meegereisde gezinsleden) Attest van je werkgever

Studie Attest van je schooldirectie
Schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook voor gezinsleden) Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger (afgeleverd door de dienst burgerzaken)
Geloofsovertuiging Attest van je religieuze overheid
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling) Attest van de directie van de instelling

 

5. Hoe stem ik digitaal?

Op zondag 9 juni stemmen we in Lochristi opnieuw digitaal. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom zal er een oefenmoment worden voorzien voor wie dat wenst. Hierover volgt later meer informatie.


 Toch nog hulp nodig op 9 juni?

Ben je op de verkiezingsdag niet in staat om alleen in het stemhokje je stem uit te brengen? Dan kan je je laten begeleiden door één persoon die je zelf kiest (familielid, vriend, buur). Je vraagt wel vooraf de toelating van de voorzitter van het stembureau (je hebt hiervoor geen attest nodig). Heb je geen begeleider mee? Dan zal één van de bijzitters van het stembureau je helpen.

Openingsuren & contact

Dienst burgerzaken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 00
Fax
09 355 90 51
e-mail
bevolking@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De gemeentediensten zijn open op afspraak.

Maak online je afspraak met de dienst burgerzaken.

Opgelet!

 • Op donderdag kan je je ten laatste aanmelden om 18.45u!
 • Op zaterdag kan je je ten laatste aanmelden om 11.45u!