Omgevingsvergunning

omgevingsloket

De gemeente Lochristi is net als de meeste Vlaamse gemeenten op 1 januari 2018 gestart met de omgevingsvergunning. Vanaf nu spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar kan je enkel nog een omgevingsvergunningsaanvraag indienen.

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke handelingen: het (ver)bouwen van een woning/garage/tuinberging, het realiseren van een meergezinswoning, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een perceel of gebouw een andere functie geven, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen.

Sinds 1 augustus 2018 werden ook de socio-economische vergunning en natuurvergunning (vegetatiewijzigingen) geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

 

Vergunning nodig?

Vooraleer je een aanvraag indient, kan je best eerst nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding.

Deze info kan je, specifiek voor stedenbouwkundige handelingen, terugvinden op www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning

Wat het luik milieu betreft (IIOA = ingedeelde inrichting of activiteit), kan je op de VLAREM-wegwijzer nagaan of een activiteit al dan niet meldings- of vergunningsplichtig is.

Je kan hiervoor uiteraard ook steeds terecht op het gemeentehuis tijdens de openingsuren elke weekdag in de voormiddag van 8u tot 12u en donderdagnamiddag van 13.30u tot 19u.

 

Hoe aanvragen?

Alle aanvragen verlopen via één loket, nl. het Omgevingsloket. Dit is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen.

Procedure

Er zijn twee soorten procedures:

 1. De 'vereenvoudigde' procedure

  Deze procedure neemt 60 dagen in beslag.

 2. De 'gewone' procedure – met openbaar onderzoek

  Deze procedure neemt 105 dagen in beslag (120 dagen in geval een advies van de POVC vereist is).

  Deze termijnen kunnen in sommige gevallen worden verlengd met 60 dagen.

  De termijnen beginnen steeds te lopen de dag na afgifte van de ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring of uiterlijk de dertigste dag na de datum waarop de aanvraag is ingediend

Welke procedure van toepassing is, is afhankelijk van de aard van de aanvraag. Op www.omgevingsloketvlaanderen.be kan je terecht voor meer informatie omtrent deze procedures.

 

Beoordeling dossiers

Inhoudelijke regels blijven voor beide sectoren (stedenbouw en milieu) afzonderlijk geregeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) enerzijds en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en Vlarem II anderzijds. 

De gemeente is in principe de vergunningverlenende overheid.

Uitzonderingen zijn:

 • omwille van hun stedenbouwkundige impact: de zgn. Vlaamse en provinciale projecten
 • omwille van hun milieu-impact: klasse 1-inrichtingen worden vergund door de provincie, ook wat betreft hun stedenbouwkundig aspect.

Bestaande afgeleverde vergunningen blijven gewoon verder gelden, ze moeten niet louter door de komst van de omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd worden.

Bedrag

Je vindt het juiste bedrag in het reglement op de belasting op omgevingsvergunningen. Betalen kan via BE05 0910 0029 5675 met vermelding van jouw OMV-nummer.

Meer info

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op www.omgevingsloketvlaanderen.be of bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu van jouw gemeente.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.