Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe elke laatste maandag van de maand (behalve in juli – dan is er geen zitting). De vergaderingen zijn grotendeels openbaar en kunnen dus door iedereen bijgewoond worden.

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en telt 27 raadsleden, waaronder het college van burgemeester en schepenen. De raadsleden worden om de zes jaar verkozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen.

De gemeenteraad beslist over alles van gemeentelijk belang. Zo beslist de gemeenteraad over o.a. het budget, het strategisch meerjarenplan, de gemeentebelastingen, gemeentelijke reglementen en verordeningen.

De gemeenteraad vergadert in de raadzaal in het gemeentehuis. Om 19.30u start het vragenhalfuurtje van de burger, de gemeenteraad zelf begint om 20u.

De gemeenteraad is openbaar (tenzij de persoonlijke levenssfeer in het gedrang komt) en kan dus door iedereen worden bijgewoond. De voorzitter van de gemeenteraad leidt de zittingen en wordt bijgestaan door de algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur.

 

Abonnement

Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting en de notulen (van de openbare zitting) van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand toegestuurd, de notulen pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad.